No.5,000〜7,777
No.10,000〜13,579
No.15,000〜30,000
No.33,333〜55,555
No.60,000〜